picture

Tín dụng bất động sản: Rủi ro đang tăng dần!

Dư nợ tín dụng bất động sản tăng đột biến so với cách nay một năm và kèm theo đó là giá trị tồn kho bất động sản cũng tăng mạnh là chỉ dấu cho thấy rủi ro trong lĩnh vực này đang tăng. Vẫn biết tồn kho là chuyện ...

Tài chính BĐS

picture

Tín dụng bất động sản: Rủi ro đang tăng dần!

Dư nợ tín dụng bất động sản tăng đột biến so với cách nay một năm và kèm theo đó là giá trị tồn kho bất động sản cũng tăng mạnh là chỉ dấu cho thấy rủi ro trong lĩnh vực này đang tăng. Vẫn biết tồn...